Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Omdat we privacy belangrijk vinden, hebben we deze privacyverklaring opgesteld om zo onze deelnemers, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en andere direct betrokkenen te informeren over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring; BuitenGewoon verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: Het onderhouden van contact; Het kunnen bieden van goede en efficiënte begeleiding en om te kunnen rapporteren mbt de doelstellingen waaraan we worden geacht te werken; Het verrichten van administratieve handelingen, salarisadministratie; facturering; Het informeren over relevante onderwerpen per email of nieuwsbrieven; Een sollicitatie in behandeling te kunnen nemen; Om vragen en klachten in behandeling te kunnen nemen; Om inspraak- en tevredenheid te kunnen toetsen en verwerken; Nakoming van wettelijke verplichtingen; etc.
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen; BuitenGewoon verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: NAW-gegevens; Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; Geboortedatum; Burgerservicenummer; Geslacht; Medicatie; Zorgvraag en Casuistiek; Gezinssamenstelling &-situatie;
  • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; Zo hebben we hiertoe overeenkomsten afgesloten met leveranciers van onze zorgregistratiesystemen, salarisadministratie en boekhouder/accountant.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Zorg-, Speel- en Logeerboerderij BuitenGewoon, Lange Broekstraat 4, 4944XJ Raamsdonk, 06-31507073, info@buitengewoonraamsdonk.nl, KvK 59946016

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

BuitenGewoon Raamsdonk kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wijzigingen privacyverklaring: Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-01-2019.